Image
Top
Menu

Diederik Kraaijpoel
DESOLATE ROMANTIEK

29 januari t/m 21 mei 2017

For information in English please click here

Onder de titel ‘Desolate Romantiek’ exposeert Museum Slager in ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2017 tot en met 21 mei 2017 werk van Diederik Kraaijpoel (1928 – 2012). Het museum toont ruim dertig schilderijen en tekeningen die samen een representatief beeld van zijn werk vormen.

Diederik Kraaijpoel – welbespraakt pleitbezorger van figuratieve kunst – wordt ook wel de aartsvader van de noordelijke realisten genoemd. Hij was tweeëndertig jaar lang docent aan de Academie Minerva in Groningen en leermeester van onder andere Henk Helmantel en Herman Tulp. Kraaijpoel was vanaf de oprichting in 2005 betrokken bij de Klassieke Academie in Groningen. Hij schreef ook boeken en artikelen over kunst en kunstgeschiedenis, onder andere Bevroren revolutie; De nieuwe salon; Was Pollock kleurenblind? Vanwege zijn kritisch-ironische houding tegenover de kunstwereld en kunstrecensenten werd hij ook wel een romantisch criticaster genoemd.

Kraaijpoels werk valt op door zijn ongenaakbare maar fantastische landschappen en zijn tekeningen van planten en dieren in staat van verval. De zeldzame personen die in zijn landschappen voorkomen worden overweldigd door de hen omringende natuur. ‘Ik hou van overdrijven, van dramatiek en somberheid, en als íets romantisch is, is het mijn werk wel’, aldus de schilder. Die ‘desolate romantiek’ is in vrijwel elk geëxposeerd schilderij terug te vinden. Daarnaast vallen zijn schilderijen op door het toverachtige licht, zoals in Zeelicht, waar het licht van onderaf komt, of in de wolkenpartij boven het verdwenen dorp Oterdum. De kunstenaar liet zich inspireren door bestaande landschappen, maar gebruikte ook zijn fantasie. ‘Als het binnen het schilderij maar klopt.’ Dat hij niet alleen desolate landschappen schilderde blijkt uit een schilderij als Zomer, waarin een varken verstoord opkijkt uit zijn middagdutje.

De tekeningen van planten en dieren verraden Kraaijpoels fascinatie voor verrotting en verval. De geëxposeerde werken tonen de schoonheid van vergankelijkheid en ontbinding, zoals in Volgegroeid en Dorre bladeren.
Een aantal geëxposeerde werken is te koop. Tijdens de expositie ligt de Monografie ‘Diederik Kraaijpoel’ met werken tot 1998 ter inzage, en een recente aanvulling daarop in kleiner formaat. De boeken zijn samen of los verkrijgbaar. Meer informatie over Kraaijpoel vindt u op www.diederikkraaijpoel.nl.

Museum Slager huisvest werken van drie generaties Bossche schilders. Het ligt pal achter de Sint-Janskathedraal. Het exposeert daarnaast viermaal per jaar figuratief werk in brede zin van hedendaagse kunstenaars. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie raadpleeg www.museumslager.com of neem contact op met Kim de Vries, hoofdcoördinator: museumslager@planet.nl; 073-6133216.

bovenwater

 

29 January t/m 21 May 2017

Museum Slager to show work by Diederik Kraaijpoel

Museum Slager in ’s-Hertogenbosch will be showing work by Diederik Kraaijpoel (1928 – 2012) in an exhibition entitled ‘Desolate Romanticism’ from 29 January to and including 21 May 2017 . The exhibition features over thirty paintings and drawings which together offer a representative sample of his oeuvre.

Diederik Kraaijpoel – an outspoken and eloquent advocate of figurative art – has been dubbed the ‘patriarch of the northern realists’. For thirty-two years he taught at the Minerva Academy  in Groningen, where he counted Henk Helmantel and Herman Tulp amongst his students. Kraaijpoel was involved in the Classical Academy in Groningen from its foundation in 2005. He also wrote books and articles about art and art history, including Bevroren revolutie; De nieuwe salon; Was Pollock kleurenblind? His critical and ironic attitude towards the art world earned him the reputation of a ‘romantic criticaster’ by the art critics.

Kraaijpoel’s work stands out because of his aloof yet fantastic landscapes and his drawings of decaying plants and animals. The rare human figures to be found in his landscapes often appear overwhelmed by the natural world that surrounds them. ‘I love to exaggerate, I love drama and gloom. If anything can be called romantic, it’s my work’, the painter once said. That ‘desolate romanticism’ can be traced in virtually every painting exhibited in this show.  In addition, his paintings attract attention because of their mysterious light, as in Zeelicht (Sea Light), in which the light shines from below, or in the cloud formation above the vanished village Oterdum. The artist drew his inspiration from existing landscapes, but also used his imagination. ‘As long as the painting adds up.’ That he wasn’t solely interested in desolate landscapes is evident from a painting like Zomer (Summer), showing a pig rudely awakened from its midday slumber.

The drawings of plants and animals reveal Kraaijpoel’s fascination for rot and decay. The works exhibited highlight the beauty of mortality and decay, as in Volgegroeid (Fully Matured) and Dorre bladeren (Withered Leaves).

Some of the works on show are for sale. During the exhibition, a volume on works created by the artist up to 1998 (Diederik Kraaijpoel) will be available, as well an additional volume showing more recent works. The volumes can be bought together or separately. For more information on Kraaijpoel please visit www.diederikkraaijpoel.nl.

Museum Slager is dedicated to the work of three generations of a family of painters who lived in ‘s-Hertogenbosch. In addition, the museum brings temporary exhibitions of figurative work by contemporary artists four times a year. The museum is situated at a stone’s throw from St John’s Cathedral and is open from Tuesday to Sunday between 13.30-17.00 hours. For more information please visit www.museumslager.com or contact head coordinator Kim de Vries: museumslager@planet.nl; (+-31-0)73-6133216.